Maaltijden Zo werkt het Over Kaokerie Reviews cart

Algemene voorwaarden "KAOKERIE" met betrekking tot maaltijdservice

Artikel 1 - Definities.
  1. Opdrachtnemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: Kaokerie.
  2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap die met Kaokerie een overeenkomst heeft gesloten.
  3. Dag: Kalenderdag.
  4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever en opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  5. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Kaokerie terzake één of meer door Kaokerie aangeboden producten en/of diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
  6. Maaltijdservice: Het afleveren van etenswaren zoals dagschotels, menu's en dergelijke.
  7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever en Kaokerie gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de opdrachtnemer.
Naam ondernemer: Kaokerie
Telefoonnummer: 06 43 01 07 95 (bereikbaar op woensdag t/m zaterdag van 11.00-18.00 uur)
E-mailadres: info @ kaokerie.nl
KvK nummer: 69394652
IBAN nummer: NL43INGB0005214063

Artikel 3 - Toepasselijkheid.
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, met betrekking tot maaltijdservice, van Kaokerie en op elke tot stand gekomen overeenkomst, met betrekking tot maaltijdservice, tussen Kaokerie en de opdrachtgever.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Kaokerie zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever te beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op ander wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Zijn de algemene voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

Artikel 4 - Het aanbod.
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

Artikel 5 - Bestelling en minimumafname.
De minimale bestelwaarde bedraagt € 17,50. Boven deze minimumafname is het mogelijk alle gewenste hoeveelheden maaltijden en aanvullende artikelen te bestellen totdat het aantal reserveringen is bereikt.

Artikel 6 - De Overeenkomst.
6.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
6.2 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kaokerie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Kaokerie is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
6.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kaokerie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Kaokerie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
6.4 Kaokerie is bevoegd zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Kaokerie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6.5 Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de opdrachtgever is het noodzakelijk dat Kaokerie persoonlijke gegevens van de opdrachtgever opslaat en gebruikt. Kaokerie doet dit conform de geldende wetgeving en zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

Artikel 7 - Annulering.
Opdrachtgever is bevoegd een overeenkomst te annuleren op één dag voor de afleveringsdag en wel tot 17.00 uur, daarna is hij gehouden de prijs van het betreffende bestelling te voldoen op de door Kaokerie aangegeven wijze. Annulering kan uitsluitend telefonisch.

Artikel 8 - De Prijs.
De door Kaokerie in rekening gebrachte prijs is inclusief BTW en is gelijk aan de prijs van de betreffende producten zoals vermeld op de geldende prijslijst op het moment van aflevering. Kaokerie is bevoegd de prijs volgens de geldende prijslijst op het moment van de aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het BTW-tarief.

Artikel 9 - Transport en levering.
9.1 De levering van de bestelde producten geschiedt op een vooraf aan de opdrachtgever aangekondigde dag en tijdstip.
9.2 Het transport van de producten geschiedt met eigen voertuigen van Kaokerie of door Kaokerie ingeschakelde derden volgens een vast rittenschema. Het rittenschema zowel als mogelijke veranderingen daarop worden door Kaokerie bepaald. Onvoorziene omstandigheden, weer, verkeer, bedrijfsstoringen of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of de gevolgen daarvan kunnen de leveringstermijn dientengevolge verlengen. Indien de leveringstermijn met meer dan twee uur overschreden wordt en de producten nog niet bij de opdrachtgever zijn afgeleverd kunnen Kaokerie en de opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig, zonder rechtelijke tussenkomst, als ontbonden beschouwen. Zonder gehouden te zijn tot betaling van vergoeding van enige schade. In geval van ontbinding als hier bedoeld zal Kaokerie het bedrag dat de opdrachtgever vooraf betaald heeft op diens verzoek zo spoedig mogelijk terugbetalen. Bij de levering van de producten heeft de opdrachtgever te zorgen voor ontvangst van de producten en voor koelopslag. De producten worden beschouwd in goede staat te zijn geleverd na lossing.
9.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Kaokerie kenbaar heeft gemaakt.
9.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op de opdrachtgever nadat de bestelling is afgeleverd en is betaald.

Artikel 10 - Betaling.
10.1. Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een ander regeling is overeengekomen, geldt dat Kaokerie aan de opdrachtgever bij of na de aflevering een rekening doet toekomen met vermelding van de voor de (deel)levering verschuldigde prijs. De opdrachtgever is verplicht die prijs zonder korting en zonder verrekening van vorderingen of anderszins inhoudingen vooraf of contant bij aflevering te voldoen of op de door Kaokerie aangegeven wijze.
10.2. Indien geen volledige betaling door Kaokerie is ontvangen, binnen gestelde termijn lid 11.1, na ontvangst van de rekening, is de opdrachtgever met ingang van de eerste dag na ontvangst van de rekening, zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling benodigd is, de contractuele rente van 10% per dag over het openstaande bedrag verschuldigd. Behalve het ingevolge de rekening verschuldigde bedrag en de contractuele rente is Kaokerie gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn/haar wanbetaling zijn ontstaan. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen vastgesteld op 15% van de koopsom met een minimum van Euro 350,00 en onverminderd de BTW De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kaokerie vermeld.

Artikel 11 - Klachtenregeling.
11.1 Aantoonbare klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per omgaande, maar in ieder geval binnen uiterlijk één uur na de levering, volledig en duidelijk omschreven aan Kaokerie te worden gemeld op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht.
11.2 Voor niet direct aantoonbare klachten geldt eenzelfde meldingsplicht, met dien verstande dat melding binnen twee uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van eventueel vorderingsrecht.
11.3 Producten met door Kaokerie erkende klachten en gebreken worden door Kaokerie vervangen. In geen geval zal Kaokerie terzake erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van de schade van welke aard dan ook.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid.
12.1 Kaokerie is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de opdrachtgever opzet, grove schuld of nalatigheid door Kaokerie kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
12.2 Aansprakelijkheid van Kaokerie wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs dan wel, indien dat meer is, het bedrag ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Kaokerie vergoed wordt.
12.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is Kaokerie niet aansprakelijk.
12.4 Schade aan de te leveren producten komt en blijft voor risico van de opdrachtgever reeds vanaf het moment van aankomst of ontvangst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien Kaokerie producten ter aflevering aan de opdrachtgever aanbiedt, komt en blijft schade aan die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 13 - Geschillen.
Op overeenkomsten tussen Kaokerie en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Kaokerie en de opdrachtgever worden uitsluitend gebracht voor de daartoe bevoegde rechter in vestigingsplaats van Kaokerie.

Artikel 14
Fouten op site en in voorwaarden zijn onder voorbehoud.

  Venlo, Juli 2020